Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna
Kropla Bałtyku

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję:

 1. Administratorem danych jest Zygmunt Kroplewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zygmunt Kroplewski Zakłady Drzewne „Poldan” Eksport – Import, ul. Gdańska 65 A 76 – 100 Sławno, NIP 8390009414, REGON 005330009.

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest przedstawienie oferty sprzedaży nieruchomości dopasowanej do potrzeb i oczekiwań klienta, udzielenie odpowiedzi na zapytanie skierowane przez klienta, wykonanie zawartych umów, obsłużenie korespondencji oraz merytoryczne rozpatrzenie wniosków. Dodatkowo dane osobowe będą mogły być przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń oraz monitorowanie zakładu w celu ochrony osób i mienia. W pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanego dalej „RODO”.

 4. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Zygmunt Kroplewski Zakłady Drzewne „Poldan” Eksport – Import w Sławnie

 5. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednakże jest to niezbędne do zawarcia umowy lub wykonania czynności określonych w pkt 2.

 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z zawartej umowy oraz z przepisów dotyczących rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie dotyczącym wykonywania umowy oraz dochodzenia roszczeń z niej wynikających.

 7. Osoba podająca dane osobowe posiada:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora danych ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Osoba podająca dane osobowe nie posiada:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawa do usunięcia danych osobowych przez okres wynikający z czynności wskazanych w przytoczonym przepisie,

  • prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 9. Podane dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.